ZEROs innspill til Stortingets behandling av Klimameldingen

Høring – Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk
ZERO er svært glad for at stortingsmeldingen om Norsk klimapolitikk (Klimameldingen) er lagt fram. Det er flere gode tiltak som ligger inne i meldingen, tiltak som vil være sentrale i å redusere de norske klimagassutslippene. Samtidig legger meldingen opp til at de fleste av tiltakene må følges opp gjennom framtidige statsbudsjett og andre stortingsmeldinger.
ZERO er bekymret for at meldingen likevel ikke er tilstrekkelig ambisiøs. Vår gjennomgang viser at den ikke kommer med nok tiltak for å nå de nasjonale klimamålsetningene. Det er en rekke gode tiltak som er utelatt, som vil kunne sikre betydelige utslippsreduksjoner på kort tid.
Den forrige klimameldingen ble styrket etter forhandlinger på Stortinget mellomregjeringen og opposisjonspartiene. ZERO vil understreke viktigheten av at vi også denne gangen får et bredt forlik i Stortinget som sikrer etterlengtet forutsigbarhet i norsk klimapolitikk og som også styrker og forbedrer dagens klimamelding.

 

Les våre innspill i pdf-form her: 120511 ZEROs kommentarer til klimameldingen

Om bastian