Riktig vedtak av Borten Moe

Olje og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til kabelen Mongstad-Kollsnes. Dette er et godt vedtak, kabelen er viktig og traseen riktig, sier
avdelingsleder Einar Wilhelmsen i Zero.

Kabelen legger til rette for elektrifisering av sokkelen, og kan derfor brukes til å forhindre
store utslipp av klimagasser. NVE innstilte på et annet alternativ enn det departementet har gitt konsesjon til.

OEDs alternativ er helt i tråd med det alternativet
ZERO har spilt inn og foreslått. Dette alternativet innebærer langt
mere sjøkabel, og langt mindre konflikter med biologisk mangfold. Det
er bra at OED nå gir nye signaler om når sjøkabel skal brukes, og det
er bra at de lar hensynet til biologisk mangfold veie tungt. Vi legger
til grunn at NVE merker seg dette, sier Einar Wilhelmsen i ZERO.

Les departementets redegjørelse for vedtaket her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2012/konsesjon-til-kraftledningen-kollsnes–m.html?id=686700

Om bastian