De største utslippsreduksjonene oppnås gjennom innføring av mer fornybar energi

Fra 60- til 80-tallet så vi en eksplosjon i utbyggingen av vannkraft på grunn av industrialiseringen etter krigen. Dette førte til at fornybar produksjonen ble mer enn fordoblet på 20 år. Strøm utkonkurrerte oljefyrer til oppvarming. Som en følge av dette gikk salget på fyringsolje til oppvarming ned med 90 %. Uslippene gikk samme vei.

Salget av fyringsolje til oppvarming raste som en følge av doblet fornybar kapasitet og bedre teknologi til oppvarming. I dag har vi kun en liten rest igjen. I 1973 ble det solgt over 4 000 millioner liter fyringsolje. Det tilsvarer 40 TWh energi (noe mindre om vi tar hensyn til virkningsgrad), la oss si 30 TWh. Dette er nok til å dekke det årlige elektrisitetsbehovet til Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til sammen. I 2010 ble det solgt 500 millioner liter fyringsolje, som tilsvarer en nedgang i salget på omtrent 90 % fra 1973.

Hovedgrunnen til den store nedgangen var fordi det fra 1960 til 1980 ble bygd ut store mengder ny vannkraftproduksjon. Den nye kraften skulle blant annet brukes til å legge om til elektrisk oppvarming.

I samme periode øker oljeprisene globalt. Samtidig kom en liten artig teknisk løsning. Panelovnene fikk termostat, og det ble mulig å regulere varmen i hvert enkelt rom automatisk. Endringene i råvarepris sammen med teknologisk utviklingen bidro til reduksjoner.

Samtidig ble det bygget ut bedre kraftnett og effektbegrensningen ble fjernet. Oppvarmingen skjedde derfor mer effektivt enn noen gang.

Senere i 1990 og 2000 gikk det en varmepumpebølge over landet, og dette førte til en reduksjon i husholdningers strømforbruk fra 1994 til 2009 på 10 %. Reduksjonen er imponerende, men liten sammenlignet med en reduksjon på omtrent 30-40 TWh i fyringsoljebruk.

Strømbruk per husholdning 1993-2009

Energibesparelse er selvfølgelig et betydningsfullt tiltak, men poenget er at samtidig som energieffektivisering er veldig viktig, så gir det oss ikke alene de store utslippsreduksjonene vi trenger. Kunne vi klart 90 % reduksjon i CO2-utslippene fra oppvarming av husene våre bare ved å satse på energisparing?

Å øke fornybarproduksjonen for å erstatte fossile energibærere er et fint eksempel til etterfølgelse. Den økte fornybarproduksjonen vi i dag ser kunne for eksempel gått til å øke størrelsen på elbilparken, til elektrifisering av sokkelen eller til hydrogenproduksjon. Full utnyttelse av potensialet i det nye kraftoverskuddet krever at politikerne tar tak, og legger klare retningslinjer for hvordan vi skal bruke den nye produksjonen til å fase ut fossil.

Om helene