Felles fornybar framtid

En av setningene jeg (og mange andre fra ZERO) gjentar i det kjedsommelige er at over halvparten av Norges energibruk er fossil. En skulle kanskje tro det var gammelt nytt for alle som deltar i energi- og klimadebatten, men forbausende ofte er det en nødvendig påminnelse. Vi bygger ut mer fornybar energi (først og fremst gjennom grønne sertifikater), fordi vi trenger den for å fase ut fossil energi. Ja, effektivisering er viktig, men ikke nok. Både Norge og verden trenger mer fornybar energi for å hindre naturødeleggende klimagassutslipp.

Behovet for mer fornybar energi, utfordringer med å bygge ut på en måte som skåner naturen mest mulig og en uro for om «vi bygger ned vår natur mens alle andre har full gass mot 6 graders oppvarming» er ikke noe unikt for norsk klima- og energidebatt. Det siste året har vi i ZERO fokusert mye på Tyskland. Dels fordi de har gjort en kjempeinnsats på å bygge ut ny fornybar energi, dels fordi vi ser at om vi samarbeider kan vi få til større utslippskutt. Tyskland bygger ut sol og vindenergi og trenger lagringsmuligheter, Norge har store vannmagasiner og kan hjelpe til å balansere. Flere kabler mellom Norge og Tyskland gir mulighet til å fase ut mer kullkraft uten mer naturinngrep. Vi har sett på debatten først gjennom en rapport om balansekraft i den norske og tyske debatten , for så å gå nærmere inn i hvorfor den norske debatten er som den er.

Samtidig har det vært viktig for oss å kunne diskutere energisamarbeid og klimakutt sammen med andre norske og tyske organisasjoner. SEFEP (Smart Energy for Europe Platform)  http://www.sefep.eu/ har vært en viktig fasilitator for en slik samtale, og forrige uke var vi med på å lansere resultatet: En felles norsk-tysk erklæring for et langsiktig samarbeid for å fremme fornybar energi og verne om klimaet http://jointdeclaration.org/downloads/.

Debatten, som ble ledet av ZEROs egen Marius Holm, viste både utfordringer vi må løse (hvordan skal vi for eksempel legge til rette slik at kommuner som er kraftverks-vertskap ønsker pumpekraft når de så langt ser ut til å tape penger på det?) og enighet om at det er store muligheter både for klimagassutslippskutt og fortjeneste om vi lykkes. Så får vi se om vi klarer å løfte saken i høstens valgkamp (både Norge og Tyskland har valg i september). De store energiveivalgene handler ikke bare om oljeutvinning, men også om hvordan vi bygger infrastrukturen for nullutslippssamfunnet!

 

Om Siri