– Fortsatt altfor lav utslippspris for oljeindustrien

Revidert nasjonalbudsjett inneholder flere gode nyheter for klimaet, men som helhet videreføres en politikk som ikke vil gi nok kutt i klimagassutslipp. Regjeringen skyver oppgaven med å redusere de norske utslippene videre til budsjettet for 2014.

Til tross for de foreslåtte beskatningsendringene, er det billigere for oljenæringen å slippe ut CO2 i dag enn det var på slutten av 90-tallet. ZERO savner en politikk for målrettede utslippskutt i olje- og gass-sektoren.

Transportsektoren topper lista over fossil energibruk i Norge med 55,6 TWh, og vi trenger store reduksjoner for å nå klimamålene våre. Det er et skritt i riktig retning at vektkomponenten for plug in-hybrider reduseres, men det er ikke nok. Forslaget bør forsterkes, gjennom at fradraget blir større i kombinasjon med en halvering av firmabilbeskatningen for plug in-hybrider.

I fjor sank etterspørselen etter fossil energi til transport med 1,1 TWh. Sterkere virkemiddelbruk vil gi større utslippskutt. ZERO etterlyser en langsiktig og målrettet politikk for kraftig reduksjon av utslippene fra transportsektoren.
Et annet felt der Regjeringen gjør gode, men utilstrekkelige endringer, er bruken av FN-godkjente klimakvoter fra de fleksible mekanismene (Den grønne utviklingsmekanismen). Endringene i bruken av CDM er et skritt i riktig retning, men CDM har fortsatt store svakheter som finansieringsmekanisme. Et målrettet supplement ville være at Norge bruker deler av midlene i oljefondet til å finansiere infrastruktur for fornybar energi i sør.

Utfasing av oljefyring er et sentralt tiltak i Klimaforliket. – Vi registrerer at nye virkemidler for utfasing av oljefyr ikke er inkludert i budsjettet. Klimaforliket forutsatte at slike tiltak raskt skulle komme på plass. Når dette ikke er i budsjettet forutsetter vi derfor at Regjeringen allerede har en plan, for eksempel gjennom at ENOVA har fått klar beskjed om å lage en støtteordning. Vi vil følge oljefyrutfasingsarbeidet nøye i tiden framover.

Om Thor-Arne