FNs tusenårsmål post 2015 – med energi som ryggrad?

Den første perioden med FNs tusenårsmål, som har vært en rettesnor for internasjonal utviklingspolitikk det siste tiåret, går mot slutten. Nå diskuteres det hvordan post-2015 skal se ut. Mange av målene vil ikke være nådd, og det vil være behov for å revurdere målene for videre arbeid etter 2015.

Det ser ut til at 2015 blir et spennende år for klima. Klimatoppmøte i Paris vil forhåpentligvis vedta en internasjonal klimaavtale der alle land er inkludert. 2015 er også året hvor utslippsveksten må snus til reduksjoner, om vi skal nå målet om å begrense den globale temperaturøkningen til to grader Celsius. Derfor er det essensielt at tusenårsmålene, post-2015, blir styrket på klima og energi.

FNs tusenårsmål ble vedtatt i 2000 av FNs medlemsland, og inneholder åtte mål om fattigdomsreduksjon, helse, utdanning, likestilling, demokrati og bærekraft. De fleste tusenårsmålene omhandler sosiale dimensjoner, mens klima er noe lavere på prioriteringslisten.

Biodrivstoff blir laget i Kenya. Foto: Johannes Hojem

Biodrivstoff blir laget i Kenya. Foto: Johannes Hojem

 

Tilgang til energi er ikke et tusenårsmål, men det legges stadig mer press på at dette må være med som en del av en post-2015-ramme. På Rio+20 i fjor ble det bestemt at bærekraftig energi til alle må bli en integrert del av FNs tusenårsmål etter 2015.

 

Energitilgang – bedrer de andre målene.

Energitilgang kan knyttes til de fleste tusenårsmålene. Ved å få tilgang til energi kan en oppnå bedre utdanningsvilkår, fordi barn kan få elektrisitet om kvelden til å lese lekser. Tilgang til energi i helsesektoren vil hjelpe sykehus og lokale helsestasjoner å kunne gi bedre helsetjenester til lokalbefolkningen. Dette vil igjen bidra til å redusere barnedødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet.Energitilgang kan knyttes til de fleste tusenårsmålene.

Det er mulig å strekke seg enda lenger.

Å sikre bærekraftig energi for alle er mulig. Men det er viktig å nevne at bærekraftig energi ikke nødvendigvis er fornybar energi når politikken diskuteres. Det er mulig å strekke seg enda lenger, og presse på for at den bærekraftige energien også skal være ren. I FN er arbeidet om bærekraftig energitilgang satt i gang, gjennom Sustainable Energy for All-initiativet (SE4All). Arbeidet skal øke energitilgangen, øke energieffektiviseringen, og øke andelen fornybar energi i den globale energimiksen.

For å oppnå energitilgang til alle, samtidig som en reverserer utslippene etter 2015, må en få til sammenhengende post-2015 tusenårsmål. Arbeidet med å sikre bærekraftig energi må inkludere intensivering av utbygging av fornybar energi i hele verden. Kun slik kan vi løfte alle ut av fattigdom, samtidig som utslippskurven snus.

Se FNs åtte tusenårsmål her.

Kilder: www.FN.no, www.regjeringen.no, www.sustainableenergyforall.org

 

 

 

Om Marit

twitter: @maritflinder