Høye forventninger til ny regjering

Valget viser regjeringsskifte og borgerlig flertall. I kommende Stortingsperiode må utslippskurven snus og sentrale klimateknologier må utvikles og kommersialiseres. ZERO har høye forventninger til hva en ny regjering vil gjøre for klimaet. Vi gratulerer også Miljøpartiet de Grønne med sitt første stortingsmandat.

Stortinget inngikk våren 2014 et klimaforlik, hvor opposisjonen mente de ville gå lenger enn de rødgrønne. I etterkant har Høyre, KrF og Venstre lagt fram flere forslag i Stortinget til ny klimapolitikk.  Før valget gikk KrF, Venstre og FrP sammen og utfordret Høyre på å vri investeringene i oljefondet over på fornybar energi.

Det er derfor grunn til å ha høye forventninger til en ny regjering på klima. Klimautfordringen krever lederskap, ikke i store visjoner, men i konkret handling. Da er det ikke de store klimatiltakene på makronivå som gjelder, men å bygge et utslippsfritt energisystem fra bunnen. Venstre og KrF skjønner dette. Vi håper Høyre og Erna vil markere avstand til Arbeiderpartiet og Jens sin ensidige tro på en global klimaavtale og et globalt kvotesystem. Dette er viktig å få på plass, men i mellomtiden må sten på sten legges for det grønne skiftet.

Togradersmålet krever omfattende utslippsreduksjoner. Norge må redusere egne utslipp betydelig i årene framover, særlig gjennom å utvikle og ta i bruk ny teknologi som gir reduserte utslipp, og bygge opp tidligmarkeder for klimaløsninger. Elbilsatsningen er et utmerket eksempel på hvor viktig det er med målrettede virkemidler. Den bør videreføres og utvides til å gjelde hydrogen og biodrivstoff.

Internasjonalt er Norges regnskogsatsning imponerende, og bør videreføres og styrkes. Enda viktigere er det at Norge bruker sine finansielle muskler til å investere i togradersmålet. Statens Pensjonsfond Utland bør vri investeringene fra olje, kull og gass og over på fornybar energi og infrastruktur.

Valgkampen var så vidt inne på todelingen av norsk økonomi. Høyres partiprogram slår fast at norsk økonomi er mer sårbar og mer avhengig av oljeinntektene enn tidligere. Det bør ikke være tvil om at Norges oljeavhengighet utgjør en risiko og en ulempe for grønn næringsvirksomhet. For å motvirke dette må norsk oljepolitikk stresstestes for en vellykket klimapolitikk. Nye felt kan ikke bygges ut dersom de ikke vil være lønnsomme i et togradersscenario. Like viktig er en politikk som gir nyetablering av grønn industriaktivitet, særlig innenfor skognæringen.

 

Om kari