Vil ha 100-dagers plan for klimaet

ZERO mener den nye regjeringen vil bli målt på hva den gjennomfører de første tre månedene ved makta. I dag skriver Dagsavisen om ZEROs tipunkts liste til regjeringens 100 første dager.

I USA blir nye presidenter veid og vurdert etter sine 100 første dager ved makta. Her hjemme la Fremskrittspartiet i 2009 fram en plan for sine første 100 dager i regjering. ZERO legger nå fram et forslag til hva den nye regjeringen bør gjøre for miljøet de første 100 dagene.

– De neste årene blir avgjørende for om vi møter klimaproblemet med nødvendige tiltak, eller om vi blir stående igjen med handlingslammelse. Norge bør ta en lederrolle i å ta i bruk klimateknologi og bygge opp under næringsliv som vil være en del av løsningen, sier nestleder Kari Elisabeth Kaski

– Vi har høye forventninger på klima framover. I etterkant av klimaforliket har det vært langt mellom forslagene til nye klimatiltak fra partiene, både i opposisjonen og i regjeringen. Vi legger derfor fram forslag til en plan for klimaet som en ny regjering bør gjennomføre i løpet av sine 100 første dager ved makta, sier Kaski

ZERO kommer med følgende forslag til plan

1. Legge fram en plan for utfasing av forbruk av fossil energi på fastlands-Norge herunder i transportsektoren, industri og husholdninger

2. Lansere en Klimabilgaranti som sikrer at kjøp og bruk av klimabiler alltid skal være billigere enn det fossile alternativet fram til markedet for klimabiler går av seg selv.

3. Rydde opp i CO2- fangstprosjektet på Mongstad gjennom å reforhandle avtalen med Statoil og konkurranseutsette prosjektgjennomføringen

4. Presentere en ny karbonfangstsatsning, som blant annet inneholder lovnad om å sikre karbonfangst på et industrianlegg innen 2020

5. Redusere Statens Pensjonsfond Utlands (oljefondet) eksponering mot fossile aksjer gjennom å selge seg ut av olje-, gass-, og kullselskaper og vri investeringene slik at 5 % investeres i fornybar energi

6. Styrke overføringskapasiteten for elektrisk kraft til andre land og vurdere om også private aktører kan bygge kabler for kraftutveksling med andre land

7. Etablere en støtteordning for solenergi, slik at bygg kan bli strømprodusenter og innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i hjemmet. Målet bør være solceller på 1000 tak før sommeren

8. Gjøre staten utslippsfri gjennom krav om utslippsfritt drivstoff til offentlig kjøretøy og rehabilitering av offentlige bygg til plusshus

9. Vedta krav om at nye felt på sokkelen bygges ut med kraft fra land.

10. Legge fram en plan mot todeling av økonomien som sikrer nærings- og industriutvikling utover oljeindustrien

Om kari