Ikke nødvendig taktskifte i klimapolitikken

Dette er ZEROs kommentarer til klimapolitikken i Regjeringserklæringen til FrP og Høyre- regjeringen.

FrP og Høyre har valgt å ikke definere klima som et av sine 8 satsningsområder, noe som ikke reflekterer omfanget av den oppgaven vi står overfor. Det er derfor for tidlig å si om Solberg-regjeringen innebærer den kursendringen norsk klimapolitikk trenger. Som lovet styrker de klimapolitikken noe ved at det legges nye virkemidler til klimaforliket, i tillegg til at gamle seire som utfasing av oljefyr bekreftes.

ZERO ser også tilløp til nytenkning som lover godt, som opprettelse av en ny grønn skattekommisjon, og åpning for at Oljefondet kan investere i fornybar energi, som ZERO har foreslått tidligere. Skattepolitikken er det sterkeste verktøy i innenlandsk klimapolitikk, og oljefondet er det sterkeste verktøy i internasjonal klimapolitikk, og sammen kan dette gi en grønnere retning for Norge.

ZERO er tilfreds med den klare ambisjonen om å realisere fullskala CO2-rensing innen 2020, og styrking av økonomien til Enovas klimateknologifond. Dette kan skape nye grønne arbeidsplasser i norsk industri. I energipolitikken loves det skattefradrag for energieffektivisering og flere utenlandsforbindelser. I tillegg varsler Høyre og FrP st de vil legge fram en Energimelding. En slik Stortingsmelding kan være viktig for det langsiktige klima-og energiarbeidet i Norge.

I oljepolitikken ser det ikke ut til at partiene har tatt inn over seg konsekvensene av klimaendringene. Framtiden til petroleumsindustrien er usikker, tre fjerdedeler av allerede oppdagede fossile energiressurser må bli liggende om togradersmålet skal nås, samtidig som fornybar energi flere steder utkonkurrerer det fossile alternativet. Likevel lover den nye regjeringen fortsatt et høyt nivå på utvinningen, til tross for lovnadene fra samarbeidsavtalen om ingen åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet. Det er uklart hva partiene legger i formuleringen om «å gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i oljeprisen». Det kan bety at en politikk som vil motvirke todelingen av norsk økonomi er i vente.

Mye er fortsatt uavklart. FrP og Høyre vil videreføre Arbeiderpartiets politikk rundt klimakvoter, noe som signaliserer et lavt ambisjonsnivå. Miljøbevegelsen blir ikke arbeidsledig med det første. Det gjenstår å se hva som ligger i flere av de vage formuleringene, derfor blir arbeidet i Stortinget og med Statsbudsjettet viktig de neste fire årene.

 

Om kari