Vil ha sertifikatsystem for fangst og lagring av CO2

 Miljøstiftelsen ZERO presenterte i dag sin rapport om politiske virkemidler for å oppnå høyere andel av fangst og lagring av CO2 (CCS) i Europa. Det internasjonale energibyrået (IEA) har tidligere påpekt at CCS er helt nødvendig for å nå togradersmålet, men utviklingen av CCS har gått sakte i Norge og resten av Europa. 


– ZERO mener et sertifikatsystem for karbonfangst og –lagring (CCS) er nødvendig slik at det kommer tilstrekkelig mange prosjekter til å få ned CO2-utslippene. Det er ikke nok med offentlig støtte, og vi kan heller ikke vente til prisen på CO2 er høy nok, sier Gøril Andreassen, leder for olje- gass og industriavdelingen i ZERO.

– Det er industrien selv som har de beste forutsetningene for å få til lagring av CO2 på en god måte. Med dette systemet vil de som tar opp karbonet fra bakken, også blir ansvarlige for å ta CO2 ned igjen. Oljeselskapene kan enten gjøre CCS-arbeidet selv, de kan gå sammen med andre aktører om arbeidet, eller de kan kjøpe sertifikater, sier Andreassen.

Problemet i dag er ikke CCS-teknologien, som har eksistert i mange år og er godt utprøvd, men at det politiske rammeverket rundt CCS gir ikke industrien insentiver til å investere mer i teknologien. ZERO foreslår derfor at man bruker et kombinasjon av CCS-sertifikater og forurensingsstandarder, for å skape et langsiktig rammeverk som industrien kan forholde seg til og som utløser mer CCS. Fordelen med et slikt rammeverk er at CCS-volumet blir politisk styrt og at industrien forplikter seg til å forholde seg til rensing for å få lov til å utvinne fossil energi.

For ytterligere kommentarer, kontakt Gøril Andreassen på 99 56 26 69

Du kan lese rapporten på våre hjemmesider www.zero.no http://www.zero.no/publikasjoner/policy-instruments-for-large-scale-ccs.pdf

Bilder av konferansen til fritt bruk på http://www.flickr.com/photos/zero_org/

Om bastian