Svaret er bioøkonomi

Det grønne skifte er i gang! I Norge falt salget av petroleumsprodukter i januar og februar. I Tyskland konkurreres gass og kull ut av fornybar energiproduksjon. I Italia skal landets økonomi gjenreises basert på fornybare og grønne produkter. I EU er bioøkonomi et av fem satsingsområder i årene framover. Hvor skal oljelandet Norge plassere seg? Og hva er bioøkonomi?

De siste dagers oppmerksomhet rundt FNs klimarapport viser at det er på høy tid at Ola Nordmann røsker hodet ut av oljebobla. Mens mange lever i troen på at framtidas vekst og velstand skal fortsette nærmest uforminsket basert på de fossile funnene i Nordsjøen, har Europa startet et grønt skifte. Spørsmålet er hvordan levere en bærekraftig vekst? Svaret er bioøkonomi.

 Hva er bioøkonomi?

Bioøkonomi innebærer bærekraftig produksjon og bruk av biomasse – f.eks bioplast eller biodrivstoff. Fornybar biomasse omfatter ethvert biologisk materiale, – som et produkt i seg selv eller som et råstoff. Tjenestemenyen er stor; mat, helseprodukter, fiber, industrielle produkter og energi.

Lenge har spørsmålet om klimautslipp i stor grad kun handlet om energibruk, og materialer er oversett.  For eksempel representerer produksjon og bruk av 1 kg plast rundt 5 kg CO2-ekvivalenter. Det tilsier at de globale klimagassutslippene fra fossilplast er på rundt 1,4 mrd tonn CO2-ekvivalenter. Dette utgjør nesten 5 % av de globale klimagassutslippene fra fossil energi og dobbelt så mye som CO2-utslippene fra global flytrafikk. Gjennom det grønne skifte kan denne fossile plasten erstattes med plast produsert fra biomasse. Eksempler på dette er Coca Cola sin PlantBottle, korken på Tine sin Sjokomelk og enkelte deler i Nokia sine mobiltelefoner.

Foreldet fokus i biomassedebatten?

I Norge har debatten om biomasse i stor grad handlet om hvor mye vi har, og hvor mye som vi kan bruke. I skogen har spørsmålet vært hvor mange m3 tømmer kan produseres per mål. Spørsmålene bør heller være hvor skal vi redusere bruken av fossile ressurser, og hvordan skal vi gjøre det? Et slikt industrielt fokus ville være sunt for både klima, skogbruk og industri.

Bioøkonomi handler om å gjøre et skifte fra fossile til fornybare kilder, – fra svarte til grønne karboner. I dette ligger det store verdiskapningsmuligheter. Enhver reduksjon i CO2-utslipp representerer en mulighet for annen verdiskapning. Spørsmålet er hvordan vi skal skape en moderne verden uten utslipp, – her vil bioøkonomi være en av bunnplankene.

Om Kåre Gunnar Fløystad