Spennende biodrivstoffinitiativ på Tofte

Det er svært gledelig å se at Statkraft kjøper Tofte og inngår et samarbeid med Södra Cell med sikte på å produsere biodrivstoff.  Dette er gode nyheter for alle som er opptatt av å redusere klimautslipp fra transportsektoren. Det faktum at slike større initiativer kan være med å redusere todelingen i norsk økonomi er også en fin bivirkning.

I skogsammenheng er Tofte blitt et eget begrep. Fram til nedleggelsen av Södra Cell sin fabrikk i 2013 ble nærmere 2 millioner m3 massevirke tatt imot her. Området ligger godt til rette for industriell utvikling igjen. Det er eksisterende infrastruktur for store mengder trevirke, god dypvannskai og har en sentral beliggenhet på Østlandet. Det er gode muligheter for å realisere produksjon av biodrivstoff fra skog her. Samtidig sier aktørene at en investering krever at myndighetene legger til rette for det.

Først og fremst krever en investering et marked for biodrivstoff, fortrinnsvis i Norge. Mens elektrisitet, biogass og hydrogen kan være nullutslippsløsninger for bil, ferjer og busser, står tungtransport og fly igjen med svært få alternativer. Produksjon av biodrivstoff fra skog vil være et godt alternativ for å redusere disse «vanskelige» utslippene.

Landsmøte i Høyre ga nylig flere positive signaler i sin klimaresolusjon, og viser at det er muligheter for å realisere biodrivstoffprosjekt i Norge. Forlenging av avgiftsfritak for bærekraftig miljødrivstoff, stimulere til økt innlanding av biodrivstoff og bruke landingsavgiften for fly som et virkemiddel for å få til FlyBio. Alt er viktige punkter for å stimulere markedet og bidra til en etterspørsel.

Det andre punktet som må på plass er at forvaltningen av norsk skog skjer på en fornuftig og bærekraftig måte. Uttaket må balansere mellom ulike miljøhensyn, være innenfor årlig balansekvantum og gi forutsigbare priser for så vel skogeier som industri.

Det tredje, – og kanskje det mest nærliggende for eierne av Tofte, er tilgangen til kapital for investering. I Norge har vi store forbedringsmuligheter knyttet til å ta teknologi i bruk og realisere større industrieventyr. Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge trenger en styrkning, og økningen av klimateknologifondet er kjærkomment. Man bør også se på risikodeling ved investeringene.

Nå er det viktig at ord blir til handling. Statkraft er en stor og viktig aktør innen fornybar energi, og viser her at de har vilje. Dagens nyhet er et skritt på rett vei for en viktig klimaløsning. Dette bør inspirere flere til å se muligheter.

Om Marit

twitter: @maritflinder