Viktig tildeling fra Klimateknologifondet til Hydro

Hydro får 1,55 milliarder kroner i støtte fra Enova til uttesting av ny teknologi for produksjon av aluminium. Pengene kommer fra klimateknologifondet. Denne beslutningen viser vei for hvordan Hydro og norsk industri kan bli verdensledende på klimavennlig omstilling.

– ZERO vil gratulere Hydro med tildelingen, og Enova med en viktig og riktig beslutning. Å gjøre aluminiumsindustrien mer energieffektiv har stor klimaeffekt og er en viktig del av det grønne skiftet. For ZERO har det vært viktig å få på plass klimateknologifondet nettopp for å kunne bidra til denne typen prosjekter i industrien, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Tildelingen er den første store tildelingen fra fondet, og viser at fondet kan bli et viktig verktøy for spydspissprosjekter i klima- og energipolitikken. Vi håper Regjeringen følger opp den varslede økningen av fondet, og på den måten gir et klart signal til industrien om at det ligger store muligheter her for prosjekter som setter norsk industri i førersetet på veien mot nullutslippssamfunnet, sier Marius Holm.

Dette prosjektet kutter energibruken i produksjonsprosessene. Ved hjelp av klimateknologifondet håper vi også på en neste fase med ytterligere utslippskutt. Prosjektet kan komme enda nærmere nullutslippsindustri ved å inkludere fangst av CO2. Teknologi for å gjøre aluminiumsproduksjon mer egnet for fangst av CO2 er det gjort utviklingsarbeid på i mange år. Hydro har ledet an i dette arbeidet, og har ved flere anledninger vårt positive til det. Svein Richard Brandtzæg har trukket fram Hydros ambisjoner for CO2 fangst fra aluminium på tidligere ZEROkonferanser, og blant annet i kronikk tilbake i 2009 hvor han skriver at «Hydro vil bli verdens første til å produsere aluminium uten CO2. Vi forsker på spreng for å utvikle teknologien, men vi må ha med myndighetene på laget for å løse klimaproblemet…»

http://www.hydro.com/no/Hydro-i-Norge/Pressesenter/Nyheter/2009/Kronikk-Klimatrussel–og-klimamulighet/

Et naturlig neste skritt på veien mot nullutslippsindustri fra Hydros side kunne være å ta i bruk og teste ut de teknologiske løsningene som trengs for å få til en nær nullutslipps-aluminiumsproduksjon, inkludert fangst og lagring av CO2. Hvis Enova og Gassnova bidrar ville dette være mulig å få til i en senere fase.

 

Om Jon Evang