ZEROs innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgifter.

Avgiftene på kjøretøy og drivstoff bør optimaliseres slik at de er mest mulig effektive for å få ned klimagassutslipp. Da må avgiftene stimulere til en overgang fra fossile drivstoff og kjøretøy med forbrenningsmotor til fornybare drivstoff og kjøretøy med elektrisk fremdrift/ nullutslippsteknologi. Det må etableres et prinsipp om at avgiftene skal bidra til at fornybare drivstoff og utslippsfrie transportløsninger alltid er konkurransedyktige mot løsninger basert på fossilt drivstoff.

Dagens avgiftsfritak for alternative drivstoff er garantert videreført fram til 2020, og elbilfordelene til 2017/50 000 solgte biler. Dette er for kortsiktig. En tilstrekkelig langsiktighet må innebære at avgiftsfritak for alternative drivstoff garanteres frem til 2025, og momsfritak for elbil ut 2022. I tillegg må CO2-komponentene i både drivstoff- og bilavgiftene forsterkes over tid, eventuelt kan avgiftene vris helt over til kun å beskatte CO2-utslipp.

ZEROs konkrete forslag til utvikling i dagens kjøretøy- og drivstoffavgifter:

Drivstoffavgifter:

 • Etabler en langsiktig garanti for fritaket fra veibruksavgift til 2025 for elektrisitet, hydrogen og alle høyinnblandede biodrivstoff
 • Innfør full veibruksavgift på fossil gass
 • Øk CO2-avgiften på fossilt drivstoff gradvis fram mot 2020.
 • Innfør fritak for elavgift for el brukt som drivstoff i ferger og skip, lastebiler og busser, samt for landstrøm

Engangsavgift:

 • Viderefør dagens CO2-vekting i engangsavgiften og forsterk denne. Det bør vurderes å avvikle effekt- og vektkomponenten og kun å beskatte biler basert på CO2-utslipp.

Hvis vekt- og effektkomponentene beholdes:

 • Gi fritak for effektavgift for alle biler med CO2-utslipp under 50 gram per km
 • Baser CO2-avgiften på biogassbiler på at de går på gass, ikke bensin
 • Øk vektfradraget for biogassbiler til 25 %
 • Øk vektfradraget for ladbare hybridbiler til 25 %, (se alternativt forslag om redusert moms under)
 • Øk engangsavgiften gradvis på bensin- og dieseldrevne varebiler (fra dagens 22-25 % til 50 % i 2015, og opp til 100 % innen 2020)

Moms:

 • Gi garanti for videreføring av 0-sats for moms for elbil til 2022.
 • Gi garanti for videreføring av dagens 0-sats for moms for brenselscellebiler til 2025.
 • Innfør halv moms på ladbare hybridbiler i perioden 2015 – 2020, (alternativt kan bilene gis 25 % vektrabatt over engangsavgiften, se forslag over)
 • Gi garanti for videreføring av 0-sats for moms på leasing av elbiler og batterier til 2022

Firmabilbeskatning

 • Innfør halv firmabilbeskatning for ladbare hybridbiler for arbeidstakere som ikke får dekket drivstoff av arbeidsgiver
 • Viderefør halv firmabilbeskatning på el- og hydrogenbiler

Bompenger og veiprising

 • Trapp opp bompengesats og fergepris for elbil gradvis i stedet for å innføre dette over natta, og maksimalt opp til 50 % av generell sats. Ordningen med 50 % -sats for elektriske biler og andre nullutslippsteknologier (hydrogen) må gjøres permanent.
 • Innfør bompengefritak for tyngre kjøretøy på biodrivstoff, hydrogen eller elektrisitet i en begrenset periode etter samme prinsipp som for elbil.

Avgifter på farget diesel

 • Økningen av mineraloljeavgiften og CO2- avgiften for avgiftsfri diesel (rød diesel) har bidratt til å gjøre biodiesel mer konkurransedyktig med fossil diesel. Manglende kunnskap om biodiesel som alternativ er i dag en barriere mot større utskiftning
 • ZERO mener avgiftene framover må brukes slik at biodiesel alltid vil være et rimeligere alternativ enn fossil diesel

Om Thor-Arne