KLD laget skryteliste – men er den egentlig så mye å skryte av?

ZERO har gått gjennom Klima- og miljødepartementets skryteliste, og funnet at den ikke er mye å skryte av. Les Dagbladets omtale av listen. Den komplette listen finner du nedenfor:

KLD sier: Betydelig økt satsing på klimateknologi

Sum: Økning av klimateknologifondet med 4,25 mrd utover klimaforliket. Total økning i årlig bevilgning 202 mill kr. i 2015 til Energifondet, hvorav halvparten kom allerede i revidert.

Kommentar: Dette betyr millioner, ikke milliarder. I sum kun ca. 120 mill kr. Samtidig har de “tilført” Enova ansvar for hele transportsektoren – en dobling av utslippsansvaret, gjennom Transnova, uten å tilføre ekstra midler. 250 mill av eksisterende ramme skal dekke ENØK i hjemmet. Styrker ikke klimaforliket.

 

KLD sier: Mer til miljøteknologi i næringslivet

Sum: Økning av miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge med 50 mill kr.

Kommentar: Bra at ordningen styrkes, men det samme departementet tar over 5 mrd i utbytte fra statkraft, som ellers ville blitt investert i ny fornybar energi.

 

KLD sier: Et skattesystem for nye investeringer

Sum: Redusere skatten på verdiskaping, redusert formueskatt vil kunne gjøre kapital tilgjengelig til nye investeringer

Kommentar: Dette stimulerer forurensende investeringer akkurat like sterkt som grønne investeringer. Null klimaeffekt.
KLD sier: Grønne avskrivninger for økt fornybarproduksjon

Sum: Flere vindkraftinvesteringer kan realiseres i Norge. økt verdiskaping fra fornybar energi, flere grønne arbeidsplasser og en forsterking av den norske klyngen for fornybar energi

Kommentar: Bra det kommer. Fører til mer av investeringer under grønne sertifikater kommer i Norge framfor Sverige. Gir totalt sett ingen ny fornybar energi, styrker ikke klimaforliket.

 

KLD sier: Raskere utfasing av oljefyr fra statens eiendommer

Sum: 15 mill kr for å fase ut oljefyring som hovedenergikilde i Statsbygg sine eiendommer innen utgangen av 2016

Kommentar: Statsbygg har over 100 oljefyrer. Faser ut 5-7 i året. Siden det er store bygg vil utfasing sannsynligvis komme på 1 mill/stk. Resten må tas gjennom ordinær drift, – og det går sakte. Med tempo og virkemiddel i dag vil målet ikke nås. Burde vært låneordning, ref Oslo. Regjeringen vil kun fase ut olje som grunnlast, ikke spisslast. Store utslipp blir da værende. Styrker ikke klimaforliket.

 

KLD sier: Økte investeringer i fremtidens transportsystem

Sum: Øke Jernbaneverkets budsjett med 9 % – 1,5 mrd. inkluderer dobbeltsport Oslo – Ski til 1,2 mrd. I tillegg øke bevilgningen til kjøp av persontrafikktjenester på toglinjene til 3,2 mrd kr

Kommentar: Ikke så veldig mange nye midler. Jernbanedirektøren Gunnar Løvaas sier etterslepet fortsatt vil øke
Bevilgningene til vei øker langt mer enn bevilgningene til jernbane

 

KLD sier: Bedre fremkommelighet i byene

Sum: Bymiljøavtaler – 70 mill kr som en start. + 25 mill til Fornebubanen og 10 mill til belønningsordning for g/s

Kommentar: Oslo kommune og KS ikke fornøyd. Står ikke i stil til behovet
KLD sier: Styrking av klima- og skogsatsingen

Sum: 3 mrd kr til den internasjonale innsatsen for å redusere avskoging av regnskog

Kommentar: Bra opptrapping fra fjorårets kutt. Første gang midlene når 3 mrd. 
KLD sier: Opptrapping av internasjonal klimafinansiering

Sum: 200 mill til det grønne klimafondet

Kommentar: Dette er en start, men reflekterer ikke vårt historiske og internasjonale ansvar som rik utslippsnasjon. Bør dobles umiddelbart i løpet av høsten. Store bidrag fra rike land vil være avgjørende for å få på plass en avtale i Paris 2015. Utgjør 0,34 % av det verden har sagt de skal bidra med. Styrker ikke klimaforliket.

 

KLD sier: Økt internasjonal satsing på fornybar

Sum: 125 mill mer til Norfund

Kommentar: Et av få lyspunkt. Målet bør være å få Norfund opp på nivå med 1 prosent av SPU. Det ligger i fondets arbeidsform at de trenger forutsigbarhet. Derfor bør Norfund få større langsiktighet i sine tildelinger.
KLD sier: Mer støtte til energisparing hjemme

Sum: Utvider og legger om Enovas ENØK-støtte rettet mot private husholdninger. Ønsker å øke med 250 mill – innenfor eksisterende ramme. tar også sikte på at ordningen senere skal kunne endres til et skattefradrag.

Kommentar: Ingen nye midler, – bare omprioritering av Enova sine penger. 250 mill vil neppe være nok til en rettighetsbasert ordning for ENØK-tiltak, og reduserer Enovas midler til andre tiltak.
KLD sier: Pilotanlegg for biogass

Sum: 10 mill for å oppfylle Biogasstrategien ved tilskudd til pilotanlegg og forskning

Kommentar: Ikke det biogassbransjen trenger, – de trenger garanti for fordeler, avg på fossil gass og kjøretøystøtte. Sikkert nyttig på lang sikt. Strategien er forørig uten svar på utfordringer eller ambisjoner for å realisere potensial på kutt i 500.000 tonn CO2
Styrker ikke klimaforliket

 

KLD sier: Mer til videreutvikling av karbonfangst og lagring

Sum: Teknologisenteret på Mongstad styrkes med 65 mill kr. Bidra til realisering av CCS-prosjekt i EU (Horizon 2020). skal støtte forskning i driftsfasen i et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering i EU.

Kommentar: Ingen grunn til “idestudium” for anlegg i Norge. Vi vet hvor utslippene er. Usikkert hva effekten blir og hvordan det styrker klimaforliket
KLD sier: Deltakelse i internasjonal klimaforskning

Sum: Delta i Horizon 2020. Bevilgning økes med 115 mill kr. En del av midlene gjennom EU-prog går til klima og miljørelatert forskning

Kommentar: Bra. Men gir ikke utslippskutt i Norge på kort sikt. Bidrar ikke til å styrke klimaforliket

Om Thor-Arne