Enøk-ordning for folk flest – vi er spente på Enova

I påvente av formalitetene rundt en skattefradragsordning har regjerningen bestemt at Enova nå skal etablere en rettighetsbasert støtteordning for husholdningene – til forskjell fra den søknadsbaserte de nå har.

Vi i ZERO er fornøyde med grepet om å gjøre ordningen rettighetsbasert, men skuffet over utsettelsen av den lovede skattefradragsordningen og bekymret over det lave beløpet som regjeringen og samarbeidspartiene forventer at ordningen vil kreve (250 millioner av Enovas opprinnelige pott + 40 millioner friske midler). Vi frykter det vil gi Enova en motivasjon til å begrense antall tiltak som de støtter. Dersom vi skal skape en etterspørsel i befolkningen som igjen skaper en reell energieffektiviseringsbransje vil det fordre at en stor bredde i tiltak inkluderes; alt fra etterisolering, styringssystemer og solceller inkluderes i ordningen.

På den annen side er det stort dilemma dersom ordningen skulle bli for bra – uten at en god porsjon ekstra midler bevilges. Enova har ansvar for klimakutt og energieffektivisering innenfor mange områder, og fra 2015 har de også ansvar for tiltak i hele Transportsektoren. Dette er en av grunnene til at vi mener en enøkordning overfor husholdningene bør være en egen adskilt ordning. I tillegg er vi rimelig sikre på at en skattefradragsordningen vil appellere til flere folk enn en ordning gjennom Enova.

I samarbeid med andre miljøorganisasjoner og bransjeorganisasjoner har ZERO utarbeidet et forslag til hvordan Skattefradrag for Enøk bør utformes. De viktigste poengene er at ordningene må:

– Dekke en stor bredde av tiltak, der minimumskrav til energikrav spesifiseres

– Være enkel å forstå og bruke for husholdningene og for håndverkerne

– Fradraget må være stort nok til å utløse gjennomføring

ZERO forventer at skattefradragsordningen kommer på plass så snart som mulig og ber regjeringen gjennomføre dette i revidert budsjett 2015. Ordningen må ha som mål å få til økt gjennomføring av enøk med energigevinster i størrelsesorden 0,5 TWh per år og inkludere en stor bredde av enøktiltak, inklusiv integrert fornybar strøm- og varmeproduksjon. Arbeidet med notifisering til ESA av en slik ordning må igangsettes slik at det ikke medfører ytterligere forsinkelser.

Om Thor-Arne