Invitasjon til forum for fornybar transport

Invitasjon til forum for fornybar transport

Det grønne skiftet til fornybar transport er i gang. Gode fornybare løsninger tas i bruk i økende grad, men transport- og anleggssektoren er fortsatt svært dominert av fossil energi. For å få større fart på skiftet til fornybare transportløsninger inviterer ZERO nå til et forum for fornybar transport.

Det er mange like utfordringer og mye å lære på tvers av bransjer.  Selv om det er store forskjeller mellom lastebiler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, skip og fly, er det ofte samme type drivstoff og råstoff og leverandørkjeder til biodrivstoff, hydrogen, strøm og batterier, og det er samme motor- og kjøretøyleverandører for mange ulike type kjøretøy. Vi tror derfor det vil være god synergi med kontakt og samarbeid på tvers av transporttyper og kjøretøy. Hovedfokus vil være på tyngre transportmidler, men også personbilaktører er velkomne.

På Zerokonferansen i oktober ble erklæringen om grønt skiftet til fornybar tungtransport lansert, som et 70-talls aktører har stilt seg bak. Det er et sentralt utgangspunkt for etableringen av forumet, men vi inviterer alle aktører til å delta for å lære å bli inspirert til mer handling og kunne slutte seg til erklæringen etterhvert.

 

Mål med forumet

  • Informasjonsutveksling og kompetanseheving om fornybare transportløsninger, utfordringer, og virkemidler.
  • Nettverksarena.
  • Initiere samarbeid for realisering av prosjekter der det gir god synergi.

 

Form og innhold

  • Kvartalsvise møter/seminarer. Aktuelle temaer vil være ulike typer fornybare drivstoffløsninger, konkrete prosjekter, løsninger for byer, langtransport, ITS og smartere løsninger, politiske rammebetingelser og virkemidler, støttemuligheter, barrierer for økt bruk m.m. Deltagere vil bli invitert til å gi innspill til tema og innledninger til møtene.
  • Arbeidsgrupper på spesifikke sektorer/temaer etter interesse.
  • Utarbeide informasjons-/fagnotater etter behov.
  • Informasjonsinnhenting og -spredning om relevant utvikling internasjonalt.

 

Første møtet er satt til 3.februar med tema elektriske løsninger og utslippsfrie soner i byene. Andre møte har vi satt 3.mai tentativt med bærekraft biodrivstoff som tema.

 

Er du interessert? Ta kontakt med prosjektleder, Ingvild Kilen Rørholt ingvild@zero.no Tlf: 977 27 115

Om Ingrid Aasaaren