PM: Grønn skattekommisjon misforstod oppgaven

pris på miljøet

– Grønn skattekommisjon har misforstått oppgaven. Meningen med grønne skatter er å omstille oss til nullutslippssamfunnet, ikke å videreføre fossilsamfunnet med lavest mulig avgiftsnivå, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.  

ZERO mener utvalgets manglende forståelse for behovet for et grønt skifte er tydeligst på transport. – Målet med avgiftene på bil må være å fremskynde overgangen til helt utslippsfrie kjøretøy. Utvalgets forslag om lavere veibruksavgift på drivstoff vil føre til det stikk motsatte. Til overmål foreslår de å fjerne alle elbilfordelene. I sum vil dette kvele veksten i salget av utslippsfrie biler, sier Holm.

– Samfunnsøkonomer har en tendens til å tenke at utslipp bare er et problem når det er en eksternalitet som ikke er betalt for – og at problemet er løst når det er avgiftsbelagt. Utvalget har ikke skjønt at målet er å ta oss til et nullutslippssamfunn, sier Holm, som selv er utdannet samfunnsøkonom.

– Utvalget burde slått fast et prinsipp om at det alltid skal lønne seg å velge fornybare og utslippsfrie løsninger. De burde sett på hvordan en opptrapping av avgiftene på fossil energibruk kan forsterke det grønne skiftet i alle sektorer, og på hvordan dagens skatte- og avgiftssystem kan bidra til å få fram fornybare løsninger. De har langt på vei gjort det motsatte ved å foreslå reversere så å si samtlige miljøgrep på transport som er tatt i denne perioden; herunder fordeler for nullutslippsbiler, avgiftsreduksjon for fornybare drivstoff og forsterkningen av CO2-komponenten i engangsavgiften.

– Kommisjonens forslag bør legges i skuffen, sier Holm.

For mer informasjon:

Marius Holm, leder, 957 21 632

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef, 951 80 221

Per Kristian Sbertoli, kommunikasjonsrådgiver, 930 89 103

Om Per Kristian Sbertoli