Pressemelding fra ZERO: – Nå må Norge lede an i utfasing av fossil energi

ZERO: – Nå må Norge lede an i utfasing av fossil energi

Den nye klimaavtalen må inspirere til umiddelbar handling.
– Det er bra at verdens ledere nå er enige om ambisiøse mål, men de må først og fremst måles på villigheten til å gjennomføre de rette tiltakene, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. – Norge må ta et særlig ansvar i å lede an i å fase ut bruken av olje, kull og gass, sier Holm.

ZERO mener det er et positivt signal at verden er enige om en ny klimaavtale. Skjerpingen av målet om maksimal oppvarming fra 2 til 1,5 grader har imidlertid liten verdi om ikke verdens ledere viser større villighet til å innføre tiltak som kutter utslipp. Med dagens innmeldte utslippskutt står vi foran en oppvarming på 2,7 grader.

Den største svakheten i avtalen er at den ikke sier noe om utfasing av fossile energikilder.

– Uten klare tiltak for å komme raskt i gang med å fase ut all bruk av fossile energikilder, vil verden i løpet av få år ha brukt opp hele karbonbudsjettet vi har til rådighet dersom vi skal nå målet om mindre enn 1,5 grads oppvarming, sier Marius Holm.

ZERO understreker at internasjonale klimaforhandlinger i seg selv uansett aldri vil løse klimautfordringene.

– Det viktige nå er enigheten i Paris blir startskuddet for at alle – land, bedrifter, regioner, kommuner og organisasjoner – raskt tar nye skritt og bruker sine handlingsrom til å drive fram og sette fart på det grønne skiftet, sier Holm.

– Norge har en unik mulighet til å være et land som leder an, og skaper koalisjoner av villige som går foran i å utvikle og skape markeder for ny utslippsfri teknologi, som gjør det mulig å fase ut all bruk av fossil energi, sier Holm.

ZERO mener det mest positive med avtalen er at den slår fast prinsippet om at det skal stilles stadig strengere utslippsmål, og at alle land må gjennomgå og oppdatere sine klimamål hvert femte år.

– Dette legger grunnlaget for et «race to the top» og gir mulighet til å legge press innad i hvert enkelt land om å skjerpe klimapolitikken, og innføre tiltak som faktisk kutter utslipp, sier Holm.


For kommentarer og informasjon, kontakt:

leder Marius Holm tlf. 957 21 632
kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382

Twitter @zeronorge

Zero Emission Resource Organisation
www.zero.no – www.zerokonferansen.no

Om Per Kristian Sbertoli