Stortinget ønsker å være tettere på Enovas strategier

Debatt : Stortingsrepresentantene  Ola Elvestuen (V), Terje Aasland (Ap), Nikolai Astrup (H) og Heikki Holmås (SV) debatterte veien videre for Enova på ZEROfrokost.

Debatt : Stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V), Terje Aasland (Ap), Nikolai Astrup (H) og Heikki Holmås (SV) debatterte veien videre for Enova på ZEROfrokost.

ZEROs frokostseminar om veien videre for Enova ble gjennomført i morgentimene onsdag 16. desember. Her fikk de vel 100 frammøtte deltakerne høre innlegg om scenarioer for nullutslipp fra transportsektoren innen 2030, status og behov for virkemidler for nullutslippskjøretøy, og en gjennomgang av Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med energieffektivisering i bygg.

Møtet endte i debatt mellom stortingsrepresentantene Terje Aasland (Ap), Heikki Holmås (SV), Nikolai Astrup (H) og Ola Elvestuen (V) om veien videre for Enova, både i utforming av mål og hvilke tiltak Enova bør utløse. Samspillet mellom stortinget, regjering og Enova ble også diskutert.

– Svaret er Enova

Det kom klart fram i debatten at Enova har blitt et stadig viktigere virkemiddel for å oppnå energi- og klimamålene, godt illustrert av Ola Elvestuen som trakk fram det gamle ordtaket «Jeg fikk ikke med meg hva spørsmålet er, men svaret er Enova».

Det ble også tydelig at Stortinget ønsker å være tettere på Enovas strategier gjennom føringer og målsettinger, samtidig som Enova må få et stort handlingsrom. Stortinget skal ikke saksbehandle prosjekter. Blant andre Ola Elvestuen var tydelig på at politikerne må sikre virkemidlene, men at Enova må få et visst handlingsrom. Hydrogensatsingen ble trukket fram som et eksempel der stortinget har gitt tydelig signal om strategi.
Terje Aasland uttalte også at dersom vi skal vi få til 2030-visjonen om 40%-kutt i ikke-kvotepliktig sektor må Enova få klare føringer.

Energieffektivisering

Tore Strandskog fra Norsk Teknologi viste i sin presentasjon til at Norge er eneste land i EØS uten et nasjonalt mål og handlingsplan på energieffektivisering, og Riksrevisjonens rapport konkluderte med at Enovastøtten så langt har hatt svært begrenset effekt på energieffektivisering i bygg.

 Energieffektivisering : -Norge er eneste land i hele EØS uten nasjonalt mål på energieffektivisering. Vi er på bunnen i Europa, sier Tore Strandskog fra Norsk Teknologi

Energieffektivisering : -Norge er eneste land i hele EØS uten nasjonalt mål på energieffektivisering. Vi er på bunnen i Europa, sier Tore Strandskog fra Norsk Teknologi.

Dette ble også trukket fram i debatten, hvor både Elvestuen og Holmås trakk fram at de ønsker et nasjonalt mål for energieffektivisering i bygg og implementering av EU-direktivene. Energitiltak i husholdningene må prioriteres opp – både på grunn av det urørte potensialet, men også for å få folk med på klimaløsningene fremmet Holmås. Nikolai Astrup minnet om at Statsråden har varslet at enøkordningen vil bli supplert med tiltak.

– Enova bør få resultatmål

Ettersom den kommende energimeldingen skal omhandle og fremme resultatmål og føringer til Enova for perioden fra 2017-21 vil Stortinget i denne omgang få anledning til å behandle Enovas strategier. Skal man dømme på stemningen i debatten bør dette etterstrebes i senere avtaleperioder også.

ZERO er mener at Enova bør få resultatmål om reduserte klimagassutslipp gjennom skifte fra fossilt til fornybart, og energiresultater som omfatter energieffektivisering og produksjon av ny fornybar energi. Begge målene må tallfestes slik at det er mulig å evaluere Enovas virksomhet på en transparent og forståelig måte. Å ha to separate mål for energi og klima vil være mer treffsikkert og lettere å måle enn om ett mål skal ta opp i seg begge disse hensynene.

Utover kvantitative mål må Enova få tydelig mandat på infrastruktur- og teknologiutvikling som kan gi langsiktige utslippskutt i Norge, sistnevnte også på verdensbasis. Enova må både realisere spydspissprosjekter og bygge markeder for utrulling av løsninger.

Stort oppmøte: Rundt hundre personer deltok.

Stort oppmøte: Rundt hundre personer deltok på ZEROs frokostmøte om Enova.

 

Presentasjoner:

Om Kristin Brenna

Kristin er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fordypning i klimapolitikk og internasjonale relasjoner. I ZERO jobber hun som kommunikasjonsrådgiver.