Biodrivstoff er viktig del av grønt skifte

Biodrivstoff lages blant annet av restpruduker fra skog, eksempelvis i Göteborg.

Biodrivstoff lages blant annet av restpruduker fra skog, eksempelvis i Göteborg.

 

Biodrivstoff er en avgjørende del av løsningen for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. For å erstatte fossilt drivstoff i transportsektoren er man avhengig av flere fornybare løsninger, som elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. I tillegg må skiftet til fornybar løsninger skje raskt og i stort volum.

Både i Norge og globalt er det tilgang på store mengder bærekraftig biomasse som kan brukes til produksjon av biodrivstoff, som ikke brukes i dag. Hvis vi ikke klarer å ta i bruk denne biomassen til produksjon av biodrivstoff, vil vi heller ikke klare å fase ut fossilt drivstoff.

De transportørene som går foran ved å ta i bruk biodrivstoff for å fase ut fossilt drivstoff, gjør en uvurderlig innsats for det grønne skiftet i transportsektoren. Biodrivstoff er et dyrere og vanskeligere tilgjengelig drivstoff enn fossil diesel, og disse aktørene tar i tillegg utfordringen med å finne frem til og etterspørre det til enhver tid miljømessig beste biodrivstoffet leverandørene kan fremskaffe.

Om HVO og PFAD

En relativt ny form for biodrivstoff er Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Denne produksjonsmetoden lager et biodrivstoff av svært god kvalitet som kan brukes direkte i eksisterende motorer. HVO lages av ulike vegetabilske oljer og slakteavfall. Den største produsenten av HVO, Neste Oil, bruker bl.a. Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) som ett av flere råstoff. Det kommer fra nedbryting av palmeoljefrukten før palmeolje utvinnes, og brukes i dag som råstoff til å produsere bl.a. såpe, telys, energi, drivstoff og dyrefôr. Neste Oil opplyser at de stiller krav til RSPO-sertifisering av deres leverandører (RSPO = Roundtable for Sustainable Palm Oil).

Vurdering av PFAD som råstoff
Siden PFAD er et produkt fra produksjonen av palmeolje er det behov for en særlig vurdering av bærekraften til råstoffet. Isolert sett finnes det PFAD fra bærekraftig og sertifisert produksjon som ikke er i konflikt med regnskog. Samtidig er produksjon av palmeolje en driver for regnskognedhogging. Selv om PFAD er et lite biprodukt fra produksjonen av palmeolje, og har lavere verdi (og dermed forsøkes minimert), er det grunn til stor varsomhet. Det samlede bildet palmeoljebransjen, og arbeidet for å redusere regnskogsnedhoggingen, er imidlertid krevende og komplisert. Det har vært en positiv utvikling hvor større palmeoljeprodusenter i Asia har vedtatt en nullhogstpolicy. For å holde presset på selskapene for gjennomføring av denne er det viktig at det ikke kommer en sterk etterspørselsøkning etter PFAD som driver prisene opp og øker lønnsomheten i ny palmeoljeproduksjon.

Det er derfor avgjørende å utvikle andre og nye råstoff, slik at veksten i biodrivstoffbruk kan fortsette. ZERO ber derfor aktører om å etterspørre biodrivstoff fra andre råstoff enn PFAD, og jobbe aktivt for utfasingen.

Samtidig er det viktig å understreke at aktørene har forholdt seg til bærekraftskriteriene for biodrivstoff som myndighetene har satt. Flere av spydspissaktørene som har gått over fra fossile drivstoff til biodrivstoff har i praksis ikke alternativer til dagens HVO med PFAD. Å reversere klimapolitikken ved å gå tilbake til fossilt drivstoff vil ha alvorlige konsekvenser for det grønne skiftet i transportsektoren. Derfor mener ZERO dagens HVO kan brukes inntil gode alternativer er på plass, under forutsetning av at aktørene konsekvent etterspør andre råstoff enn PFAD. Dagens aktører kan gi et viktig bidrag til bevaring av regnskog ved å stille klare krav til utfasing av råstoff ved å stille strenge krav til sporbarhet, og kun kjøpe fra selskaper med nullhogst policy.

Miljødirektoratet har nylig klassifisert PFAD som et restprodukt. Dermed får det dobbeltelling under omsetningspåbudet i henhold til EUs regler, og blir ikke underlagt bærekraftskravene som stilles til selve palmeoljeproduksjonen. ZERO mener dette er uheldig. Vi ber myndighetene om å endre klassifiseringen av PFAD slik at det ikke blir særlig gunstig å bruke dette råstoffet framfor andre i markedet. For å lykkes med dette er det viktig at avgiftene på fossilt drivstoff økes for å gjøre andre råstoff mer konkurransedyktig mot fossilt. Det er etterspørsel i markedet som er driveren for utvikling av nye, bærekraftige verdikjeder basert på råstoffer med stort volumpotensial.

ZERO anbefaler
ZERO ber alle aktører om å etterspørre biodrivstoff fra andre råstoff enn PFAD, for på den måten å bidra til en så rask utfasing av PFAD som mulig. Inntil gode alternativer er på plass, og under forutsetning av at det konsekvent etterspørres alternative råstoff, mener vi HVO med PFAD bør brukes fremfor å gå tilbake til fossilt drivstoff. Myndighetene må snarest endre klassifiseringen av PFAD.

ZERO har i lengre tid jobbet med å kartlegge bruken av PFAD sammen med Regnskogfondet. Her kan du lese et fagnotat, hvor vi sammen med Regnskogfondet kommer med en klar anbefaling til aktørene om at PFAD må fases ut så raskt som mulig.

Palm Fatty Acid Distillate in biofuels. ZERO and Rainforest Foundation Norway (oppdatert med tall fra 2015)

Her kan du lese vårt posisjonsnotat
Fornybar biodrivstoff og råstoffet PFAD

Om Jon Evang